Beautiful

khuri_gypsie_dancer

You can make everyday beautiful with your beautiful spirit, your beautiful smile and your beautiful attitude. – Caroline Naoroji